วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

สำนึกในเรื่องประหยัด ควรฝึกหัดให้เคยชิน


พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญต่อเศรษฐกิจและการดำรงชีวิต และเนื่องจากปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ปริมาณจำกัด และราคามีความผันผวน การอนุรักษ์พลังงานโดยการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจึงเป็นสิ่งจำเป็น

ประเทศไทยเป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ หากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ภาวะเงินเฟ้อ ราคาสินค้า และค่าครองชีพของประชาชนจะเพิ่มขึ้นเพราะต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ผู้ที่จะมีผลกระทบมากที่สุดคือผู้ที่มีรายได้น้อย นอกจากนั้นแล้วการใช้พลังงานยังก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ซึ่งทำให้อุณหภูมิโรคสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) อย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ การมีจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานและดำเนินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพ่ออยู่หัว จะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายพลังงานของครัวเรือนได้

บ้านอยู่อาศัยใช้พลังงานในปี 2550 รวมทั้งสิ้น 28,041 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 21 ของการใช้พลังงานของประเทศ

ที่มา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น