วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

การประหยัดพลังงานในโคมไฟถนนและไฟฟ้าสาธารณะ


การประหยัดพลังงานในโคมไฟถนนและไฟฟ้าสาธารณะ มีแนวทางปฏิบัติได้หลายแนวทาง ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน แต่ที่พบเห็นกันในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี คือ


  1. การดับไฟ
  2. การลดจำนวนดวงโคม
  3. การเปลี่ยนขนาดของดวงโคมให้มีกำลังไฟฟ้าลดลง
  4. การปรับลดกำลังไฟฟ้าที่ป้อนให้ดวงโคม
การดับไฟ

การดับไฟของโคมไฟถนนและไฟฟ้าสาธารณะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด ทำให้การดับไฟโคมไฟถนนและไฟฟ้าสาธารณะบางโคมที่ไม่จำเป็นในถนนที่มีการจราจรเบาบาง ส่วนมากจะพบในถนนนอกเมือง ซึ่งกฎเกณฑ์จะไม่ตายตัว เช่น อาจจะดับไฟถนนทั้งสาย หรือ ดับโคมเว้นโคม เป็นต้น วิธีนี้มีข้อเสีย กล่าวคือ ทำให้พื้นที่การใช้งานมีความสว่างไม่สม่ำเสมอ ทำให้ประสาทตาทำงานหนัก ซึ่งทางเทคนิคเรียกว่า การกระจายของแสงไม่สม่ำเสมอ

การลดจำนวนดวงโคม

การลดจำนวนดวงโคมก็เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้กันในถนนที่มีการจราจรเบาบาง โดยจะลดจำนวนดวงโคมที่ติดตั้งบนเสาลง วิธีนี้จะมีข้อเสียเหมือนวิธีการดับไฟ กล่าวคือ ทำให้พื้นที่การใช้งานมีความสว่างไม่สม่ำเสมอ ทำให้ประสาทตาทำงานหนัก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้

การเปลี่ยนขนาดของดวงโคมให้มีกำลังไฟฟ้าลดลง

การเปลี่ยนขนาดของดวงโคมให้มีกำลังไฟฟ้าลดลงทำให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าลงได้ อาจจะไม่เหมาะสมกับการใช้งานในช่วงที่มีการจราจรหนาแน่น เพราะวิธีการดังกล่าวทำให้ความสว่างบนท้องถนนน้อยลง

การปรับลดกำลังไฟฟ้าที่ป้อนให้ดวงโคม

การลดกำลังไฟฟ้าที่ป้อนให้กับดวงโคม จะต้องติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเพื่อควบคุมกำลัง ไฟฟ้าที่ป้อนให้กับดวงโคมให้ได้ตามความต้องการ โดยควรคำนึงถึงสภาพการใช้งานและช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการใช้งาน ส่วนใหญ่การออกแบบค่าความสว่างของระบบเพื่อใช้งานจะคำนวณจากค่าความจำเป็นที่ต้องใช้งานในสภาวะสูงสุด ซึ่งบางครั้งความจำเป็นสูงสุดอาจเกิดขึ้นเพียงระยะเวลาสั้นๆ เช่น สำหรับโคมไฟถนนและไฟฟ้าสาธารณะ ค่าความสว่างจะมีความต้องการสูงสุดในช่วงการจราจรหนาแน่น ( เวลาประมาณ 18.00-22.00 น. และ ช่วงเวลา04.00-06.00 น. ในตอนเช้า ) ส่วนช่วงเวลาที่มีการจราจรเบาบาง ( เวลา 22.00-04.00 น.) พบว่าระดับความสว่างสามารถลดลงได้

กระบวนการแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงของโคมไฟนั้น มีค่าแรงดันไฟฟ้าเป็นตัวแปรหลักในการลดหรือเพิ่มการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้น และยังมีความสัมพันธ์กับค่าความสว่างอีกด้วย จากความสัมพันธ์ดังกล่าว ถ้าเราควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ต่ำลงในช่วงเวลาที่มีการสัญจรน้อย เป็นผลทำให้กำลังไฟฟ้าลดลง ก็จะทำให้เกิดการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงด้วย ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 การประหยัดพลังงานจากการลดกำลังไฟฟ้าและความสว่าง

การประหยัดพลังงานไฟฟ้าของไฟถนนและไฟสาธารณะ โดยทั่วไปใช้หลักการลดแรงดันหรือกระแสเพื่อลดกำลังไฟฟ้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น