วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

มาตรการลดความดันลมเครื่องอัดอากาศขนาด 10 HP

ชื่อมาตรการการอนุรักษ์พลังงาน : มาตรการลดความดันลมเครื่องอัดอากาศขนาด 10 HP

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งานพลังงาน
ในกระบวนการผลิตส่วนของโรงงาน 2  จะใช้ลมจากเครื่องอัดอากาศขนาด 10 HP 1 เครื่อง ในส่วนของแผนกประกอบพัดลม และเครื่องฉีดพลาสติก รวมถึงการเป่าทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน โดยผลิตแรงดันอากาศอัดที่ประมาณ 7.5  บาร์
ปัญหาของอุปกรณ์ / ระบบก่อนปรับปรุง
จากการตรวจสอบพบว่าเครื่องอัดอากาศมีการปรับตั้งแรงดันอากาศอัดไว้สูงถึง 7.5 บาร์ ซึ่งในการใช้งานของแผนกประกอบ และเครื่องฉีดพลาสติกจะใช้ลมไม่เกิน 5 บาร์


รูปแสดง สถานที่ตั้งเครื่องอัดอากาศ และความดันลมที่ปรับตั้งก่อนปรับปรุง
แนวคิดและขั้นตอนดำเนินการ
ทางโรงงานและทีมที่ปรึกษามีแนวคิดร่วมกันว่าควรปรับตั้งแรงดันอากาศอัดลดลงจาก 7.5 บาร์ เป็น 6 บาร์

สภาพหลังปรับปรุง
รูปแสดง สถานที่ตั้งเครื่องอัดอากาศ และความดันลมที่ปรับตั้งหลังปรับปรุง

สภาพหลังปรับปรุง
โรงงานทำงานวันละ 15 ชั่วโมง  312 วัน/ปี ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 3.90 บาท

หลังจากดำเนินการ และตรวจวัดจริง
กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยของเครื่องอัดอากาศขนาด 10 HP ที่แรงดันปรับตั้ง 7.5 บาร์     
=             6.19 kW
กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยของเครื่องอัดอากาศขนาด 10 HP ที่แรงดันปรับตั้ง 6.0 บาร์     
=             4.75 kW
สามารถประหยัดได้
=             6.19 – 4.75 kW
=             1.44 kW
=             (1.44 x 15 x 312 x 40%)
=             2,695.68 kW/ปี
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้
=             (2,695.68 x 3.90)
=             10,513.15 บาท/ปี
เทียบเท่าตันน้ำมันดิบ
=             (2,695.68 x 0.00008521)
=             0.229 toe/ปี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น