วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กรณีศึกษาการปิดหลอดไฟในบริเวณพื้นที่ที่ไม่จำเป็นหรือไม่ได้ใช้งาน

การปิดหลอดไฟในบริเวณพื้นที่ที่ไม่จำเป็นหรือไม่ได้ใช้งาน
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน

ทางสถานประกอบการ เป็นโรงงานผลิตอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ ซึ่งในกระบวนการผลิตจะมีการใช้พลังงานในส่วนของระบบแสงสว่าง สำหรับให้ความสว่างภายในโรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ขนาด 36 วัตต์ และ หลอด HID (หลอดแสงจันทร์) 400 วัตต์ โดยหลอด HID (หลอดแสงจันทร์) จะใช้ในบริเวณของส่วนงานผลิต แผนก Stamp

ภาพหลอด HID (หลอดแสงจันทร์) ที่อยู่ด้านบนเพดาน Office

หลังปรับปรุงมีการปิดวงจรถาวร

ปัญหาของระบบก่อนการปรับปรุง

ในบริเวณพื้นที่ของสายการผลิต แผนก Stamp มีหลอด HID (หลอดแสงจันทร์) 400 วัตต์ ทั้งหมด 38 หลอด มี 6 หลอด อยู่ในตำแหน่งด้านบนของเพดานของแผนก Grinding ซึ่งแสงไม่ได้ตกลงบนพื้นที่ทำงานจึงไม่มีความจำเป็นต้องเปิดหลอดเหล่านี้

แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงาน

ทำการกำหนดผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลาในการเปิด-ปิดของโคมไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจน โดยชี้แจงให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่นั้นได้รับทราบถึงในกรณีพื้นที่ที่ไม่มีการปฏิบัติงาน ให้พนักงานที่อยู่ในพื้นที่นั้นต้องช่วยกันดูแลเรื่องการเปิด-ปิดโคมไฟฟ้าที่ไม่มีการใช้งาน

สภาพหลังการปรับปรุง

มีการกำหนดให้ปิดวงจรที่ 17 และ 19 ของโหลดเซ็นเตอร์ ซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องเปิดเลย ครอบคุมพื้นที่บริเวณด้านบนเพดานของแผนก Grinding ซึ่งหลังจากดำเนินมาตรการแล้วไม่มีผลกระทบต่อพนักงานและกระบวนการผลิต

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

หลอด HID ขนาด = 400 วัตต์ จำนวน 6 หลอด

กำลังไฟฟ้าสูญเสียของบัลลาสต์ = 50 วัตต์/หลอด

กำลังไฟฟ้าที่ใช้ = ((400 + 50) x 6) / 1,000

= 2.70 kW

ชั่วโมงการเปิดใช้งาน = 24 ชั่วโมง/วัน

วันทำงาน = 336 วัน/ปี

คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ลดลงทั้งหมด = (2.70 x 24 x 336)

= 21,772.80 kWh/ปี

ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย = 2.97 บาท/kWh

= 64,665.22 บาท/ปี


สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน การปิดหลอดไฟในบริเวณพื้นที่ที่ไม่จำเป็นหรือไม่ได้ใช้งาน

เงินลงทุน - บาท

ผลที่ประหยัดได้ 21,772.80 kWh/ปี

1.86 toe/ปี

คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 64,665.22 บาท/ปี

ระยะเวลาคืนทุน คืนทุนทันที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น